RODO

Informacja

w związku z przetwarzaniem danych osobowych klientów

Mając na uwadze, że z dniem 25 maja 2018 roku upłynął okres dostosowawczy do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego „RODO” oraz mając na uwadze przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, Tłumacz Przysięgły Języka Hiszpańskiego Małgorzata Brugier-Szyca, Al. 3 Maja 81/79, 76-200 Słupsk, NIP 8392531853, dalej jako „Tłumacz”, uprzejmie informuje Panią / Pana jak następuje:

Pani / Pana dane osobowe oraz dane osobowe innych osób, zamieszczone na zleconych do tłumaczenia dokumentach, zostały przekazane Tłumaczowi w związku z zawarciem między stronami umowy oraz zgodnie i na podstawie przepisów podatkowych i innych przepisów prawa, administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Tłumacz, Tłumacz nie powołuje Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Tłumaczprzetwarza dane osobowe w następujących celach: realizacji łączącej Strony umowy, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Tłumaczu zgodnie z przepisami prawa podatkowego i innymi przepisami prawa, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, jak wskazano powyżej, Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, a zwłaszcza: podmiotom zewnętrznym świadczącym Tłumaczowi usługi księgowe i podatkowe, podmiotom zewnętrznym świadczącym Tłumaczowi pomoc prawną, podmiotom zewnętrznym świadczącym Tłumaczowi usługi informatyczne, dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji umowy, łączącej Strony oraz w okresie przewidzianym przepisami prawa podatkowego i innymi przepisami, w związku z przetwarzaniem przez Tłumacza danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych w okolicznościach, o których mowa w Art. 17 ust. 1 RODO, ograniczenia przetwarzania danych w okolicznościach, o których mowa w Art. 18 ust. 1 RODO wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych w takim zakresie, w jakim jest to zgodne z przepisami prawa, w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani / Pana zgody, przysługuje Pani / Panu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed cofnięciem zgody, w zakresie w jakim przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych oraz danych osobowych innych osób, zamieszczonych na zleconych do tłumaczenia dokumentach, następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Tłumaczem, podanie przez Panią / Pana tych danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Tłumaczem, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych lub danych osobowych innych osób, zamieszczonych na zleconych do tłumaczenia dokumentach, narusza przepisy RODO lub ustawy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.